Lihkku beivviin!

Å bo i et demokratisk land innebærer frihet til å uttrykke seg, og i dette ligger det også respekt for andre. Slik vi formidler det i barnehagens årsplan, ønsker vi å bidra til utvikling av positiv nysgjerrighet og respekt overfor andres bakgrunn. Hvordan skal man gjøre det?

I tråd med Bente Fønnebø (2014) skal det være spennende å utforske likheter og forskjeller. Vi på Venus har stadig vært opptatt av å synligjøre det som kan sees som «annerledes", "forskjeller" eller "ukjent» for noen.  Dette er på bakgrunn av at Norge er et flerkulturelt samfunn med mangfold av språk og kulturelle bakgrunn. I forkant til samenes nasjonaldag, har vi jobbet aktivt med å formidle om samisk kultur og historie.  For ifølge barnehagens styringsdokument «skal barnehagen synligjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet» (KD,2017: s.9).

På vår avdeling begynte prosessen med at vi satt på kjente barnesanger på samisk som «Bjørnen sover og Bæ bæ lille lam» og hengte opp det samiske flagget på døra i stellerommet. Vi har brukt flere metoder for å introdusere samisk kultur for barnegruppen, hvor musikk har vært en av metodene. Vi ønsket å introdusere samisk joik for barnegruppen vår. Som rammeplanen understreker «fagområdet kunst kultur og kreativitet omhandler å bruke verktøy som blant annet musikk, bildekunst og film»(KD,2017: s.51).  På storskjerm har vi sett Daniels joik av Jon Henrik og det var så fint å se hvordan barna reagerte på da de så og hørte joiken:-)

        

Vi har hatt ulike formingsaktiviteter og samlingsstunder i løpet av uken, hvor vi formidlet og presenterte samisk kultur og historie på en aldersadekvat måte. Vi brukte bilder som konkreter og viste barna ulike bilder som fanget det samiske kulturen, for eksempel reinsdyr, lavvo og kofte. Vi avsluttet med markeringen ved å sette opp en utstilling av det samiske kulturen på avdelingen og personalet hadde også i forkant forvandlet rommet. Dette gjorde vi bevisst fordi vi ønsket å bruke rommet som den tredje pedagog, på denne måten kunne rommet innby til lek, læring og utforsking. Eventyrhuset ble til lavvo og barnegruppen undret seg over forvandlingen og det magiske bålet.

            

SUte har vi malt det samiske flagget - dette var stas både for store og små:-)